Polska Federacja Kickboxingu - Kick Light (2024)

KICK LIGHT

Art.1. Dozwolone miejsca trafień

1. Głowa (przód i boki)

2. Tułów (przednia część)

3. Uda (przód i boki)

Art. 2. Punktacja

1. Cios ręką w głowę – 1 punkt

2. Cios ręką w tułów – 1 punkt

3. Kopnięcie w tułów - 1 punkt

4. Kopnięcie w głowę – 2 punkty

5. Kopnięcie z wyskoku w tułów -2 punkty

6. Kopnięcie z wyskoku w głowę - 3 punktu

7. Podcięcie – 1 punkt

8. Kopnięcie w udo – 1 punkt

Art. 3. Pole walki

Mata 6x6, 7x7, 8x8 metrów

Art.4. Ubiór zawodników

1. Krótkie spodenki lub długie spodnie do sztuk walki

2. Koszulka (t-shirt) wpuszczona w spodnie lub wypuszczony na spodnie strój tradycyjny ( np. kimono czy dobok z wyznaczoną linią pasa)

3. Zawodnik nie może mieć biżuterii (kolczyków, łańcuszków itp.)

4. Wymagane ochraniacze: kask zakrywający czubek głowy, ochraniacz na zęby, ochraniacz krocza (obowiązkowo u mężczyzn i chłopców, zalecane u kobiet), ochraniacz piersi (kobiety - wymagane od 16 roku życia, zalecane od 12 roku życia), ochraniacze stóp z zakrytą piętą i palcami, ochraniacze piszczeli, rękawice bokserskie 10 oz.

Art.5. Kategorie wagowe

1. Kadeci starsi dziewczęta - 45kg, - 50 kg, - 55 kg, + 55 kg

2. Kadeci starsi chłopcy - 45kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, + 65 kg

3. Juniorzy kobiety - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, + 60 kg

4. Juniorzy mężczyźni - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, - 75 kg, - 80 kg, + 80 kg,

5. Seniorzy kobiety - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, + 60 kg

6. Seniorzy mężczyźni - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, - 75 kg, - 80 kg, -85 kg, - 90 kg + 90kg

Art.6. Kategorie wiekowe (według daty urodzin)

1. Kadet starszy 13-15 lat

2. Junior 16-17 lat

3. Senior +18 lat

Art.7. Czas walki

1. 2 rundy x 1,5 minuty

2. Przerwa 1 minuta

3. Dogrywka 1 x1 minuta

Art.8. Zasady walk

Pojedynek ma charakter technicznej walki – siła ciosów musi być kontrolowana.

1.Dozwolone techniki: ciosy ręczne, kopnięcia low-kick w uda oraz kopnięcia powyżej pasa.

2. Walkę prowadzi sędzia planszowy

3. Walkę punktują dwaj lub trzej sędziowie boczni

4. Zawodnik może dotykać maty jedynie stopami, w innym przypadku walka zostaje przerwana.

5. Punkty sumuje się po przez cały czas trwania pojedynku.

6. Punkty, po których zadający cios zawodnik przewrócił się z własnej winy nie są uznawane

7. Zawodnik musi patrzeć na przeciwnika zadając ciosy

8. Zwycięża zawodnik, który zdobędzie więcej punktów

9. W przypadku remisowej punktacji sędzia punktowy możepodając decyzje o zwycięstwie na podstawie stylu walki zawodników lub zarządzić dogrywkę

10. W przypadku remisu zarządza się dogrywkę na zasadach trzeciej rundy

11. Zawodnik może 2-krotnie bezkarnie opuścić pole walki podczas trwania pojedynku

12. Trzecie wyjście zawodnika za matę oznacza odjęcie 3 punktów

13. Czwarte wyjście zawodnika za matę oznacza dyskwalifikację zawodnika

14. Nie wolno celowo wypychać zawodnika ani zadawać „pchanych” ciosów zamiast uderzeń

15. Sędzia może ukarać zawodnika za walkę niezgodną z regulaminem oraz za nie sportowe zachowaniem zawodnika, trenera lub kibiców.

16. Sędzia może upominać zawodnika podczas walki

17. Sędzia może ukarać zawodnika: ostrzeżeniem, punktami ujemnymi (3 punkty) w skutek drugiego ostrzeżenia, punktami ujemnymi (3 punkty) w skutek trzeciego ostrzeżenia, dyskwalifikacją

18. Sędzia główny może odbyć naradę z zresztą sędziów w przypadku kontrowersyjnych, niejasnych sytuacji.

19. Komendy sędziowskie: Walcz ( sygnał rozpoczęcia walki), Stop (sygnał zatrzymania walki), Czas start (sygnał rozpoczęcia odliczania czasu pojedynku), Czas stop (sygnał zatrzymania czasu pojedynku), Puść, (kiedy zawodnicy się trzymają)

20. W czasie walki zawodnik może mieć maksymalnie 2 sekundantów

Art.9. Dozwolone techniki

1. Wszystkie ciosy zadawane przodem i wierzchem rękawicy (bez ciosów obrotowych)

2. Wszystkie kopnięcia całą powierzchnia stopy.

3. Kopnięcia low-kick w udo

4. Blokowanie i zbijanie ciosów (nie wolno łapać kończyn przeciwnika)

Art.10. Powierzchnia, którą wolno uderzać

1. Zewnętrzna część rękawicy

2. Cała powierzchnia stopy (z wyjątkiem ud gdzie kopie się tylko górną powierzchnią stopy, kopnięcia frontalne i boczne są zabronione)

3. Golenie w przypadku kopnięć na uda.

Art. 11.Doping

Wszelkiego rodzaju formy dopingu u zawodników i trenerów są zabronione

Art.12. Zrozumienie regulaminu

W przypadku jakichkolwiek niejasności i nie zrozumienia regulaminu, ze względu na bezpieczeństwo uczestników turnieju, zawodnik oraz trener mają obowiązek skonsultować się z sędzią głównym zawodów.

Art.13. Interwencja sędziów

Sędziowie w czasie trwania zawodów mogą interweniować w każdym przypadku, który uznają za naruszanie zasad fair play oraz naruszenie zasad bezpiecznego prowadzenia pojedynku.

Art.14. Zmiany regulaminu

Regulamin może zostać zmieniony z przyczyn organizacyjnych, bezpieczeństwa uczestników lub innych, przez osoby do tego wyznaczone.

Art.15. Udział w zawodach a pasy szkoleniowe

Zawodnik może wziąć udział w rozgrywkach bez względu na posiadany pas szkoleniowy. Ponieważ w różnych sztukach walki stopnie nadaje się według różnych kryteriów nie można ich uznać, jako wyznacznika wyszkolenia zawodnika. Za umiejętności i przygotowanie zawodnika do bezpiecznego udziału w rywalizacji odpowiada trener zawodnika.

Polska Federacja Kickboxingu - Kick Light (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 5406

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.